၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ မွ ဇူလိုင္လ အတြင္း AHRN ႏွစ္ပတ္လည္ ေန႔မ်ား အမွတ္တရ (AHRN Project Anniversaries Jan-July 2018)

03

Aug
2018

၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ မွ ဇူလိုင္လ အတြင္း AHRN ႏွစ္ပတ္လည္ ေန႔မ်ား အမွတ္တရ
(AHRN Project Anniversaries Jan-July 2018)
***************************************************

3DF , 3MDG, GFATM , USAID စသည့္ တုုိ႔၏ ေထာက္ပ႔ံေပးမႈျဖင့္ ေမြးဖြားလာေသာ ေအာက္ပါစီမံခ်က္လုုပ္ငန္းမ်ား၏ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဇူလိုင္လ အတြင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မ်ားကုုိ အမွတ္တရ တင္ေပးလိုုက္တယ္ေနာ္။ 🎈🎉🎊🎈

The Anniversaries of AHRN projects and activities funded by 3DF, 3MDG, GFATM, USAID Donors are posted as below as a recognition and remembrance.

February 2009 AHRN Seng Taung (Male DIC) 9 years Anniversary
February 2015 AHRN Kalay 3 years Anniversary
February 2015 AHRN Tamu 3 years Anniversary
February 2016 AHRN Seng Taung (Female DIC) 2 years Anniversary
February 2018 AHRN Chipwe 5 months Anniversary
February 2018 AHRN Mobile HIV testing 5 months Anniversary
Feb 2018 AHRN Indaw 5 months Anniversary (The former AHRN Katha which was opened in 2015 and transferred to Indaw in Feb 2018)
April 2013 Seng Taung MMT clinic- OPD (support to DTC, DoH) 5 years Anniversary
April 2008 Hpakant 10 years Anniversary
April 2012 Waimaw MMT clinic- OPD (support to DTC, DoH) 6 years Anniversary
April 2016 ART Clinic at MMR Center (support to DTC, DoH) 2 years Anniversary
May 2014 Lone Khin MMT clinic- OPD (support to DTC, DoH) 4 years Anniversary
May 2016 NSATM activities 2 years Anniversary
May 2018 TB ACF Shan (support to NTP, DoH) 5 months Anniversary
May 2018 ART Satellites sites (support to NAP, DoH) 5 months Anniversary
June 2010 AHRN Bamaw 8 years Anniversary
June 2013 Mobile Outreach Mandaung 5 years Anniversary
June 2016 AHRN Shwe Gu 2 years Anniversary
July 2015 AHRN Tamakhan 3 years Anniversary