အသံုးျပဳပီးသားေဆးထိုးအပ္ ေဆးထိုးျပြန္အေဟာင္းမ်ား ရွင္းလင္း

22

Jul
2019

 
  

လြန္ခဲ့ေသာ 24.5.2019 ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ မဟာသိမ္ေတာ္ႀကီး ဘုရားဝင္းအတြင္း၌ အသံုးျပဳပီးသားေဆးထိုးအပ္ ေဆးထိုးႁပြန္အေဟာင္းမ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္ထားေၾကာင္း AHRN ဗန္းေမာ္ရံုးသို႔ အေၾကာင္းၾကားလာသျဖင့္ AHRN ဗန္းေမာ္ရံုးခြဲမွ ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားမွ ခ်က္ခ်င္းသြားေရာက္၍ အပ္မ်ားအား စနစ္တက် ႐ွင္းလင္းသိမ္းဆည္းခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ေနာင္မ်ားတြင္လည္း ဤကဲ့သို႔ အလားတူအပ္မ်ားအား စြန္႔ပစ္ထားသည္ကိုေတြ႔႐ွိပါက အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္အသိေပးအပ္ပါသည္။