ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ့။

22

Jul
2019

AHRN မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ HIV/AIDS ေရာဂါကာကြယ္/ကုုသေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ ပက္သက္၍္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ့။
——————————————————————–

   

 

AHRN မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ HIV/AIDS ေရာဂါကာကြယ္/ကုုသေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ ပက္သက္၍္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကုုိ ယခုု ဇူလိုုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ့၊ ေညာင္ပင္ရပ္၊ ကရင္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ဘုုရားေက်ာင္းခန္းမ တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ဗန္းေမာ္ခရုုိင္မူးယစ္အထူးတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲမႈးၾကီးဆိုင္းနန္၊ ဗန္းေမာ္ခရိုင္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုအုပ္ၾကီး (ခရိုင္ျပည္သူ႔က်န္းမာ/ကုသေရးဦးစီးဌာနမွဴး) ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ေအး၊ ဒုခရုုိင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး (ေရာဂါႏွိမ္ႏွင္းေရး) ေဒါက္တာ နီလာေမာင္ ႏွင့္ ေညာင္ပင္ရပ္ကြက္၊ ကရင္ကုန္းအုပ္စုမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ ့အစည္းမွ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား၊ AHRN Bamaw ရံုုးမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ AHRN Bamaw ရံုုး စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာ မင္းသန္႔ထြန္း ႏွင့္ ရန္ကုုန္ရံုုးခ်ဳပ္မွ မသဇင္သန္းႏုုိင္တုုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဗန္းေမာ္ခရုုိင္မူးယစ္အထူးတပ္ဖြဲ႔၊ ရဲမႈးၾကီး ဆိုင္းနန္ မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒမ်ား နိုင္ငံေတာ္မွခ်မွတ္ထားေသာမူ၀ါဒမ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္ လက္ေထာက္ခရုုိင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး (ေရာဂါႏွိမ္ႏွင္းေရး) ေဒါက္တာ နီလာေမာင္မွ HIV/AIDS ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရး အသိပညာမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံ/ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေ ရာဂါျဖစ္ပြါးမွဳအေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ေျပာၾကားအသိပညာေပးခဲ့ ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအၾကား HIV/AIDS ေရာဂါကာကြယ္ တားဆီးေရးအတြက္မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အျဖစ္ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွမူ၀ါဒေရးဆြဲ၍ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အသိပညာေပးေျပာၾကားသြားပါသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ AHRN Bamaw ရံုုး၊ စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာ မင္းသန္႔ထြန္းမွ AHRN အေၾကာင္းမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းနွင့္ ပက္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ AHRN ဗန္းေမာ္ရံုုးအေနျဖင့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ့ရွိ ျပည္သူမ်ား အား မည္သုုိ႔မည္ပံုု အက်ိဳးျပဳေနသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုုိ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားသိေစရန္ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ထုုိေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရပ္ရြာမွၾသဇာရွိရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ခရစ္ယာန္အမ်ိဳးသမီးအသင္းေတာ္ အာဏာပုုိင္ မွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားက ရပ္ရြာအက်ိဳးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ AHRN ၏ လုုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအေပၚ သိလိုုသည္မ်ားကုုိ ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါသည္။ ထုုိေမးျမန္းခ်က္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ AHRN ဗန္းေမာ္ရံုုးမွ စိီမံခ်က္ မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာမင္းသန္႔ထြန္း ႏွင့္ ရန္ကုုန္ရံုုးခ်ဳပ္မွ ေဒၚသဇင္သန္းႏုုိင္တုုိ႔မွ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ရဲမႈးၾကီးမွလည္း ယခုုလိုု ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုုကဲ့သုုိ႔ ရပ္ရြာေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုုိ မ်ားစြာျပဳလုုပ္သင့္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။