”၂၀၁၈ ခုႏွစ္ AHRN HE Idol (က်န္းမာေရး ပညာေပး Idol) ျပိဳင္ပဲြ”

13

Aug
2018

မူးယစ္ေဆးသံုးစဲြသူမ်ား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားျမွင့္တင္ရန္ AHRN ျမန္မာမွာ “ HE Idols ” ေတြရွိတယ္ေနာ္။

AHRN ျမန္မာသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစတင္၍ HE Idol (က်န္းမာေရးပညာေပး Idol) ျပိဳင္ပဲြကို 3MDG, GFATM တို႔၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္က်င္းပခ့ဲသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စီမံခ်က္ ၁၃ ခုမွ AHRN ကြင္းဆင္း၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ ယွဥ္ျပိဳင္ခ့ဲၾကသည္။ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့သည့့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ မူးယစ္ေဆး၊ ေဆးလြန္ျခင္း၊ ေသြးေၾကာမပ်က္စီးေစရန္ ကာကြယ္နည္း၊ HIV ေသြးစစ္ျခင္း၊ မက္သဒုန္းအစားထိုးကုသျခင္း၊ တီဘီေရာဂါ၊ HIV ႏွင့္ ART ေဆးတို႔ျဖစ္ျပီး ျပိဳင္ပြဲ၀င္အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ နည္းလမ္းမ်ား၊ ဥပမာ – အဖြဲ႔လိုက္သရုပ္ေဖာ္ Flip chart မ်ား၊ powerpoint မ်ား၊ ဗြီဒီယိုဖိုင္မ်ား၊ IEC မ်ား၊ Mind Mapping ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား စသျဖင့္ အသံုးျပဳ၍ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ အႏိုင္ရသည့္ အဖြဲ႔ကို သက္ဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားကို အုပ္စုလိုက္ အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲၾကသည္။

၂၀၁၈ HE Idol winner အျဖစ္ AHRN ဆယ္ဇင္းႏွင့္ တာမခံ စီမံခ်က္အဖြဲ႔မွ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရျပီး၊ ဆုေငြက်ပ္တစ္သိန္းကို ခ်ီးျမွင့္ခ့ဲသည္။

Image may contain: one or more people and text