ဗန္းေမာ္ၿမိဳ ႔သိမ္ေတာ္ႀကီးဘုရားပြဲတြင္ AHRN ဗန္းေမာ္ရံုးမွ က်န္းမာေရးျပခန္းဖြင္၍ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ ပညာေပး လုပ္ငန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့….

15

Nov
2018

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ ႔သိမ္ေတာ္ႀကီးဘုရားပြဲတြင္ AHRN ဗန္းေမာ္ရံုးမွ က်န္းမာေရးျပခန္းဖြင္၍ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ ပညာေပး လုပ္ငန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့….

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႔၏ သိမ္ေတာ္ႀကီးဘုရားပြဲကုိ ေအာက္တုိ ဘာ (၂၇) ရက္ေန႔ မွ နုိ၀င္ဘာ ၅ရက္ေန႔ထိ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ့ ၌ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ရာ ဘုရားပြဲတြင္ NGO အဖြဲ ႔စည္းအသီးသီးမွ က်န္းမာေရးျပ ခန္းမ်ားႏွင့္ အတူ AHRN-Bamaw မွလည္း က်န္းမာေရးျပခန္းဖြင့္ လွစ္ရ၍ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ျပခန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီပုိးစစ္ေဆးမႈႏႈန္း ျမင့္မားလာေစရန္၊ ဘုရားပြဲလာျပည္သူမ်ားမွ မိမိ၏ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီြပုိးရွိ/မရွိ အေျခအေနကုိ ပုိမုိသိရွိလာေစရန္ ႏွင့္ ပြဲလာျပည္သူမ်ားမွ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတမ်ား ပုိမုိရရွိလာေစရန္ရည္ရြယ္ရ်္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

AHRN ဗန္းေမာ္ရံုးမွ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးဆုိင္း ဘုတ္မ်ားျပသျခင္း၊ လမ္းကမ္းစာေစာင္ မ်ားျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းႏွင့္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ ေသြးစစ္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။