ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း (Mask) စနစ်တကျဝတ်ဆင်ခြင်း

13

May
2020

ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း ဝတ်ဆင်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များနှင့် ရှောင်ကြဉ် ရမည့်အချက်များကို တစ်ပုံချင်းဆီတွင် လေ့လာမှတ်သားနိုင်ပါသည်။ ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်းကို မှားယွင်းစွာ ဝတ်ဆင်ခြင်းသည် အန္တရာယ်ပိုများစေပါသည်။