AHRN Logo

test

ဓာတ္ခြဲခန္းနည္းပညာမ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႔ေနေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ AHRN စီမံခ်က္ေဆးခန္းမ်ား၏ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားအတြက္(၂)ရက္တာ မြမ္းမံသင္တန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၇ ႏွင့္ ၁၈ တြင္ ရန္ကုန္ AHRN ရံုးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။